Welcome to Health Office of Rayong Province
เชิญบริจาคเลือด 11 ส.ค. 2565
แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์สำนักงาน
No Gift Policy
ฝุ่น PM2.5 One4U
ฝุ่นPM2.5 Line
ขอเชิญร่วมลถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สายด่วน COVID-19

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่องการเขียนหนังสือรับรองการตาย
 ประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐในระดับหน่วยงานฯ
 ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 48
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถระผู้บริหาร
 แจ้งประชาสัมพันธ์อบรม หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 11
 ประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐในระดับหน่วยงานฯ
 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูงฯ
 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนฯ จพ.การเงินและบัญชีอาวุโส กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.ระยอง
 ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.ระยอง
อ่านต่อ...
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประกาศ รพ.สต. ติดดาวที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาแผนไทย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจในสถานศึกษา จำนวน ๓๐๗ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 จ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๑๓ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 จ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน นข ๔๒๙๖ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านต่อ...
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 44 ปี 2563
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 40 ปี 2563
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 39 ปี 2563
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 24 ปี 2563
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 18 (วันที่ 3 - 9 พ.ค. 2563)
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 17 (วันที่ 26 เม.ย. - 2 พ.ค. 2563)
 รายงาน COVID-19 Daily Report วันที่ 17-4-63
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 14 (วันที่ 5 - 11 เม.ย. 2563)
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 42 (วันที่ 20 ต.ค. – 26 ต.ค. 2562)
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง สัปดาห์ที่ 41 (วันที่ 13 ต.ค. – 19 ต.ค. 2562)
อ่านต่อ...
 คำสั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ขอให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ
 คำสั่ง เรื่อง การแจ้งเข้า - ออกเรือประมง
 คำสั่ง เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2)
 คำสั่ง เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2)
 คำสั่ง เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
 คำสั่ง เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
 คำสั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานที่ราชการงดให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว
 คำสั่ง เรื่อง ปิดสถานที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท
 คำสั่ง เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
 ประกาศ เรื่องห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เข้า-ออกจากอำเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานที่ทำงาน
อ่านต่อ...
   
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555-2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
142 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-967415-7 โทรสาร 038-611336 อีเมล์ rayong21@gmail.com